Hoppa till innehåll

ÄPPELORDEN

Äppelorden stiftadades i september 2019 i syfte att hedra individer som gjort extraordinära* insatser för Föreningen Lärarstudeterna, lärarstudenter i stort eller det utbildningsvetenskapliga området vid Stockholms universitet.

Nominering

Samtliga medlemmar i Föreningen Lärarstudenterna har nomineringsrätt till Äppelorden. 

Den nominerade behöver inte vara medlem i Föreningen Lärarstudenterna. 

Varje nominering kräver en utförlig skriftlig motivation som presenteras på det årliga nomineringsmötet. Faller nomineringen får varken nominering eller beslutet därom upptagas i protokoll, därför understyks vikten av att inte yppa för nominerade att nominering skett. 

Nominering ska göras till Äppelordens Stormästare. Endast medlemmar i Äppelorden har rösträtt. Nya ordensmedlemmar väljs med enkel majoritet.

Tillkännagivande

Tillkännagivande av nya ordensmedlemmar sker i samband med Föreningen Lärarstudenternas finsittning/bal på hösten och ordenstecken utdelas.

*Med extraordinära insatser menas att man exempelvis gjort saker som är bortom vad som kan förväntas av en inom ramen för sitt engagemang eller uppdrag. Det kan vara någon som ställer upp för föreningen i ur och skur och tar på sig ansvar som den inte behöver, någon sitter på ett förtroendeuppdrag men hela tiden tar det ett steg längre än vad som kunde förväntas eller på annat sätt låter sitt engagemang fortsätta djupt under en längre period.

Invalda i Äppelorden

Den 5 oktober valdes tre nya medlemmar in och tilldelades under Lärarnas Bal den 7 oktober ordernsmedaljen med följande motivering:

Johan Pak Gustafsson

Johan gick med i Klubbmästeriet våren 2020 och har sedan dess varit en central person i föreningen genom sitt engagemang i såväl styrelsen som sektioner och utskott. Johan axlade uppdraget som general för Lärarinsparquen 2020 och under 2021 var han både föreningens kassör och Förälder i klubbmästeriet. Därefter har han blivit tilldelad det hedervärda uppdraget som Klubbmästeriets Ceremonimästare. Under 2023 verkar han som vice ordförande för föreningen. Johan har tagit på sig alla sina förtroendeuppdrag med stor omsorg, ansvarskänsla och diplomati och han har visat sig vara en förtroendegivande ledare med stor förståelse för föreningens medlemmar och behov. Hans engagemang har varit varierat, djupt och långvarigt. Engagemang ska belönas. Därför välkomnas Johan in i Äppelorden.

 

Sofia Holmdahl

Sofia har i sina roller som först vice ordförande och senare ordförande för Stockholms universitets studentkår, spelat en avgörande roll i Föreningen Lärarstudenternas framsteg som förening.

Sofia var tidigt en stark förespråkare för att inkludera föreningen i Samarbetet mellan SUS och fakultetsföreningarna vars medlemskap kan kopplas till SUS. Hon gjorde föreningens mål om att ingå i Samarbetet till sitt eget, och var drivande i föreningens upptagande i Campusrådet – en betydelsefull milstolpe på vägen. Sofias insatser har direkt bidragit till att föreningen under 2023 faktiskt kom i mål med detta.

Sofia har efter sin tid i SUS presidium fortsatt att stötta föreningen genom att bland annat ställa upp som mötesordförande på föreningsmöten upprepade gånger.

Sofias engagemang för att det ska finnas förutsättningar för alla lärarstudenter att ingå i en lärarstudentförening har varit ovärderligt och avgörande för att Föreningen Lärarstudenterna är där vi är idag. Engagemang ska belönas. Därför välkomnas Sofia in i Äppelorden.

 

Emma Ottebäck

Emma Ottebäck kom in i föreningen som den första att ta på sig styrelseuppdrag utan att ha sitt ursprung i klubbmästeriet. Under 2021 blev hon vald aktivitetsansvarig och genom sin vision för föreningens verksamhet har hon bidragit till att höja ribban för föreningens aktiviteter.

Under sin tid i styrelsen har hen ändrat omfattningen av såväl firandet av Världslärardagen, som satt standarden för föreningens examensceremoni och föreningens första bal. Efter sin tid i styrelsen har hen fortsatt att vara engagerad såväl utskott som sektioner; både klubbmästeriet och Lärarinsparquen och som revisor. Hennes ledarskap, vision och djupa engagemang har både utvecklat föreningen och satt standarden inför framtiden. Engagemang ska belönas. Därför välkomnas Emma in Äppelorden.

Den 20 oktober valdes två nya medlemmar in och tilldelades under Lärarnas Bal den 12 november ordernsmedaljen med följande motivering:

Disa Ahlblom-Berg

Disa gick med i LäS KM våren 2016 och har varit uppskattad medlem i Klubbmästeriet. Efter sin aktiva tid i KM har hon bland annat varit general i Lärarinsparquen och återkommande valberedare. Hennes engagemang för lärarstudenter sprider sig dock vidare ut på universitetet, där hon verkat särskilt för lärarstudenter i stort i rollen som studiebevakare för lärarutbildningarna på Stockholms universitets studentkår. Som studiebevakare har hon varit stöd och kontaktperson för studentråden inom lärarprogrammen och övriga utbildningsvetenskapliga områden, samt representerat lärarstudenter på fakultetsnivå och central nivå på universitetet. Engagemang ska belönas. Därför välkomnas Disa in i Äppelorden. 

 

Kajsa Johansson Vondracek

Kajsa har varit med i LäS sen hösten 2018 och har sedan första början visat ett starkt engagemang för föreningen och dess verksamhet. Hennes engagemang sträcker sig över flera olika utskott, sektioner och till styrelsen. Kajsa klev verksamhetsåret 2019 på som föreningens första aktivitetsansvarig. Inom Klubbmästeriet har hon innehaft flertalet förtroendeposter i såväl arbetslag som Klubbmästeristyrelsen och är en uppskattad medlem. Under 2021 blev rollen som Övergeneral vakant strax innan sommaren och Kajsa klev in i rollen med gott om energi och stort engagemang och ledde tillsammans med generalstaben en inspark som slog alla rekord i deltagande. Under 2022 sitter hon i föreningens styrelse som sekreterare. Hon ställer upp för föreningen i ur och skur, löser problem oavsett om de är stora eller små och får saker att flyta. Vi kan bara hoppas på att det kommer någon efter henne som ställer upp för föreningen med liknande engagemang och hjärta. Engagemang ska belönas. Därför välkomnas Kajsa in i Äppelorden.

Den 20 oktober valdes 1 ny medlem in och tilldelades under finsittningen 23 oktober ordernmedaljen med följande motivering:

Ted Wallebo

Ted har under hela sin tid inom föreningen visat på både stort och djupt engagemang för föreningen och sysselsatt sig med både hållbarhetsarbete, utveckling och nyskapande.
Han har gjort saker som vida överskrider de uppgifter som förväntas utföras av en styrelseledamot och jobbat med utveckling internt i styrelsen, bland annat genom att utveckla styrelseutbildning. Vidare har han varit drivande i arbetet för att utveckla hållbara styrdokument och rutiner för hela föreningen och ytterligare bidragit till professionaliseringen av föreningen som påbörjats av tidigare styrelser. Utåt har han i rollen som Övergeneral arbetat för nyskapande och välkomnande under Lärarinsparquen. Ted har varit med som sittande styrelseledamot för att forma föreningen och visar ett brinnande engagemang för alla lärarstudenter, föreningens verksamhet och uttrycker såväl stort intresse samt visioner för föreningens framtid. Sedan verksamhetsåret 2020 har han varit aktiv i styrelsen såsom ledamot och sedermera vice ordförande under verksamhetsåret 2021. Därför välkomnas Ted in i äppelorden.

Den 26 november 2020 valdes 2 nya medlemmar in i Äppelorden. Nedan följer motiveringarna. 

Elias Flodin

Elias gick med i Klubbmästeriet HT16 och har sedan dess varit ett konstant och uppskattat inslag i föreningens verksamhet. Med djupt engagemang, stor energi och glädje har han tagit sig an flertalet förtroendeposter inom föreningen. Som fadder har han år efter år välkomnat nya lärarstudenter till universitetet. Våren 2018 valdes han vice klubbmästare i Lärarstudenternas Klubbmästeri och han är en av de som var med och lade grunden till föreningens nuvarande form. Hösten 2018 blev han vald till klubbmästare och blev även Föreningen lärarstudenternas första ordförande. Han påbörjade det stora arbetet med att föreningen skulle nå ut och bli en självklar del av Stockholms universitets föreningsliv. Efter sin tid som ordförande har Elias fortsatt engagera sig i föreningen genom vidare fadderskap och i valberedningen, vilkens arbete han varit med och lagt grunden för och fortsätter utveckla. Elias långvariga och djupgående engagemang och insatser för föreningen bör belönas. Därför välkomnas Elias in i Äppelordern.

 

Emelie Karlsson

Emelie gick med i föreningens Klubbmästeri hösten 2017 och har sedan dess varit en drivande kraft och ständigt uppskattad närvaro i föreningens verksamhet och hon har haft såväl stora som små förtroendeuppdrag inom föreningen. Som fadder har hon under flera år välkomnat nya lärarstudenter till universitetet. Hösten 2018 valdes Emelie till föreningens första vice ordförande, tillika vice klubbmästare, och tillsammans med Elias Flodin påbörjade hon det stora arbetet med att föreningen skulle nå ut och bli en självklar del av Stockholms universitets föreningsliv. Sedermera valdes hon även till ordförande och hon har varit en stor faktor i föreningens vidare etablering, såväl under sin period i presidiet, som efter. Efter sin tid som ordförande har Emelie fortsatt engagera sig i föreningen genom vidare fadderskap under Lärarinsparquen, arbete med valberedningen och som revisor under 2021. Emelies långvariga och djupgående engagemang och insatser för föreningen bör belönas. Därför välkomnas Emelie in i Äppelordern.

Den 30 november 2019 valdes 4 nya medlemmar in i Äppelorden vid. Nedan följer motiveringarna. 

Karin Bohman 

Karin har under en lång period verkat för lärarstudenternas bästa på Stockholms Universitet. Under hösten 2016 gick Karin med i studentrådet vid sin heminstitution, och blev inom kort studentrådsordförande. Hon har representerat studenterna vid sin utbildning i utbildningens programråd, insitutionsstyrelsen, fakultetsnämnden med mera. Sedermera blev Karin studiebevakare för lärarutbildningarna och hon har genom sin roll fortsatt representera lärarstudenter i olika instanser i ett otal arbetsgrupper inom universitetet. Som om det inte var nog fortsätter hon representera studenter och lärarstudenter som ledamot i Stockholms universitets studentkårs styrelse. Karin passar mer än väl in på kriteriet om extraordinära insatser för lärarstudenter i stort och det engagemanget bör belönas. Därför välkomnas Karin in i Äppelorden.

 

Mikaela Hammar 

Mikaela gick med i Klubbmästeriet HT17 och har sedan dess varit mycket engagerad i föreningen. Mikaelas engagemang bortom Klubbmästeriets krav började som General för Lärarsinsparquen 2018 och därefter var hon Förälder inom LäS KM. 

Hon tog sig sedan an rollen som vice ordförande och Klubbmästare och blev sedermera föreningens ordförande och Klubbmästare. Inför verksamhetsåret 2020 är hon valberedningens förslag till Ordförande. Om hon blir vald innebär detta ytterligare långvarigt och djupgående engagemang i föreningen. 

Mikaela har, tillsammans med sin styrelse under 2019, tagit ett stort kliv genom vått och torrt för Föreningen Lärarstudenternas framgång och det engagemanget bör belönas. Därför välkomnas Mikaela in i Äppelordern. 

 

Gustav Kjellström

Gustav gick med i föreningens Klubbmästeri  våren 2018 och har sedan dess varit en stor drivande individ inom Klubbmästeriet. Gustav hela tiden gjort sitt bästa att göra sig känd och omtyckt av andra klubbmästerier i Stockholm. Under 2019 har Gustav haft inte mindre än tre förtroendeposter inom föreningen, samtidigt. 

Gustav hjälpte föreningen genom en tid då Föreningen stod utan kassör, samtidigt som han redan innehade en styrelsepost, samt gav sin energi och vilja till att hjälpa nya lärarstudenter att komma in i studentlivet som förälder. Han har som fortsättning på detta valt att söka sig till styrelsen ytterligare ett verksamhetsår och han är valberedningens förslag till Klubbmästare inför verksamhetsåret 2020.  

Han visar ett stort brinnande engagemang för föreningen och det engagemanget bör belönas. Därför välkomnas Gustav in i Äppelordern.

 

Cornelia Sandberg

Cornelia gick med i Klubbmästeriet HT17 och har sedan dess varit oerhört drivande inom föreningen, och en nyckelperson i föreningens ombildning från Klubbmästeri till ämnesförening. Cornelia fick redan under våren 2018 förtroendet att sitta i föreningens styrelse och har sedan dess suttit i styrelsen. 

Under den perioden var hon med om att ta fram föreningens nya koncept och hon har varit en essentiell del i Föreningen Lärarstudenternas utveckling. Det är även Cornelia vi har att tacka för designen av föreningens logga.

Idag är Cornelia föreningens vice ordförande och valberedningens förslag till vice ordförande för verksamhetsåret 2020. 

Cornelias engagemang i föreningen är redan långvarit och djupgående och det engagemanget bör belönas. Därför välkomnas Cornelia in i Äppelordern.

Äppelorden grundades i september 2019 av fyra gamlingar som tycker att man får vad man förtjänar och att engagemang ska löna sig. 

Jessica Liander

Jessica gick med i Klubbmästeriet VT15 och har sedan dess varit djupt engagerad i föreningen. Jessica satt länge i föreningens styrelse och blev sedermera föreningens Ceremonimästare VT18. Jessica var iniativtagare till Lärarinsparquen 2017. Jessica har dessutom varit studiebevakare för lärarutbildningarna och bidragit med kännedom om lärarutbildningarnas struktur i arbetet med utvecklingen av Föreningen Lärarstudenternas struktur. 

 

Henrik Borgenhäll

Henrik gick med i Klubbmästeriet HT17 och har sedan våren 2018 suttit i föreningens styrelse, bland annat som vice ordförande. Han är en av de som under sin period i styrelsen varit essentiell i föreningens utveckling från Klubbmästeri till ämnesförening. Henrik fortsätter sitt engagemang i egenskap av Ceremonimästare från och med HT19. 

 

Emma Aho

Emma gick med i föreningens Klubbmästeri våren 2016 och har sedan dess varit mycket drivande. Emma har varit med och lagt den administrativa grunden som föreningen idag står på och hon är även en av de som grundade Lärarinsparquen 2017. Emmas engagemang i föreningen fortsätter långt efter detta. 

 

Tobias Ahlström

Tobias gick med i Klubbmästeriet våren 2017 han har bland annat suttit i föreningens styrelse. Han är en av de som grundade Lärarinsparquen 2017 och sedermera påbörjade arbetet med Föreningen Lärarstudenternas organisationsstruktur.