Föreningsval 2021

Vi söker nu dig som vill vara med och driva föreningens verksamhet under verksamhetsåret 2021! Tycker du om att fixa workshops? Eller är det roligare att fixa fest? Du kanske gillar ekonomi eller så tyckte du att Lärarinsparquen var det roligaste på länge? Sök till styrelsen eller valberedningen! 

Ansökningsperioden är nu slut och det valberedningen lägger fram kommer presenteras innan valmötet.

Mer info om posterna finns här under och har du frågor mejla valberedningen på valberedning@foreningenlararstudenterna.se

I arbetsuppgifterna för Ordförande, Vice ordförande ingår bland annat:

 • Kontakter och relationen med universitetet
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Planering inför och medverkan vid Välkomstdagar
 • Sammankallande av möten
 • Arbetsledning inom styrelsen
  • Uppföljning av beslut
  • Uppföljning av styrelsemedlemmarnas arbete och välmående

I arbetsuppgifterna för Sekreteraren ingår bland annat:

 • Kontakter och relationen med övriga föreningar inklusive vänföreningar
 • samarbeten med företag samt spons
 • Tillse att föreningsmedlemmar delges offentligt material såsom protokoll, policys och dylikt.
 • Föra protokoll
 • Arkivering av möteshandlingar
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)

Föreningens kassör har övergripande ansvar för föreningens ekonomi tillsammans med presidiet. Kassören har också ansvar för att i samråd med utskottsordföranden och styrelsen följa upp budgetmål för dessa samt föreningen i dess helhet.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Skicka fakturor
 • Betala fakturor
 • Bokföra kvitton
 • Betala ut utlägg för kvitton
 • Årsredovisning
 • Deklarera
 • Budgetplanering (sammankallande till budgetplanering)
 • Löpande rapportera ekonomiska resultat vid styrelsemöten
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Delta vid styrelsemöten och i styrelsens löpande arbete

Föreningens PR-ansvarige har övergripande ansvar för content och marknadsföring för Föreningen Lärarstudenterna.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Göra event på Facebook och hålla Facebooksidorna levande
 • Content på Instagram
 • Uppdatera hemsidan (WordPress)
 • Göra affischer och annat tryckmaterial
 • Skapa och skicka nyhetsbrev
 • Se till att någon tar bilder vid event
 • IT-underhåll
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Delta vid styrelsemöten och i styrelsens löpande arbete

Föreningens Aktivitetsansvarig har övergripande ansvar för de aktiviteter som faller under föreningen.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Arrangera aktiviteter riktade till våra medlemmar 2 gånger i månaden. Exempelvis Pluggstuga, föreläsning, workshops, bakning med mera.
 • Arrangera aktiviteter i samband med Världslärardagen den 5 oktober.
 • Ordna gemensamma aktiviteter med vänföreningar
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider
 • Delta vid styrelsemöten och i styrelsens löpande arbete

Övergeneralen har övergripande ansvar för planeringen inför Lärarstudenternas välkomstvecka på våren samt Lärarinsparquen på hösten.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Rekrytera projektgrupp till Lärarinsparquen
 • Planering inför och medverkan under Lärarinsparquen och Lärarstudenternas välkomstvecka
 • Arbetsledning inom projektgruppen för Lärarinsparquen och Lärarstudenternas välkomstvecka
  • Möten
  • Uppföljning av beslut
  • Uppföljning av projektgruppens arbete och välmående
 • Arrangera tackfest för projektgruppen för Lärarinsparquen och Lärarstudenternas välkomstvecka
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Delta vid styrelsemöten och i styrelsens löpande arbete

Sittningsmästaren har övergripande ansvar för föreningens öppna sittningar och baler. Det är en perfekt uppgift för dig som gillar att fixa fest!

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Arrangera Gasquen på höstterminen som avslutning på Lärarinsparquen: anmälningar, ekonomi, dekor, arbetsplanering/personal, mat och övriga förekommande arbetsuppgifter.
 • Arrangera Infosittningen på vårerminen som avslutning på Lärarstudenternas välkomstvecka: anmälningar, ekonomi, dekor, arbetsplanering/personal, mat och övriga förekommande arbetsuppgifter.
 • Arrangera en finsittning/bal varje termin: anmälningar, ekonomi, dekor, arbetsplanering/personal, mat och övriga förekommande arbetsuppgifter.
 • Representera föreningen i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Delta vid styrelsemöten och i styrelsens löpande arbete

Medlemssamordnare har övergripande ansvar för att administrera föreningens nya medlemmar i medlemssystem. Denne ansvarar för utskotten inom föreningen och har en samordnande roll för dessa. Personen som innehar denna post har ansvar för att ha stötta bildning av nya utskott, tillgodose existerande utskotts behov och vara utskottens representant inom styrelsen, samt att tillgodose nya medlemmar med föreningens mecenatkort.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Samarbetet med Mecenat
 • Ansvar för administration av medlemssystemen
 • Ha löpande kontakt med utskottsansvariga och agera bollplank till dessa
 • Ha övergripande koordination över exempelvis utskottens schemaläggning
 • Stötta bildning av nya utskott
 • Vidarebefordra information till och från styrelsen gällande utskott
 • Fördela budget för utskott i samråd med föreningens styrelse
 • Sprida information om existerande utskott
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Delta vid styrelsemöten och i styrelsens löpande arbete

Föreningens Klubbmästare och vice klubbmästare ansvarar för Klubbmästeriets verksamhet tillsammans med Klubbmästeriets ledningsgrupp. Klubbmästarparet måste vara aktiv inom Klubbmästeriet sedan tidigare. Vice klubbmästare är klubbmästarens personliga suppleant i föreningens styrelse.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Säkerställa Klubbmästeriets löpande verksamhet
 • Sammankalla möten med Klubbmästeriets ledningsgrupp.
 • Sammankalla möte för val av KM-interna ansvarsposter
 • Att kandidatperioderna genomförs.
 • Att interna aktiviteter för att ge tillbaka till medlemmarna genomförs.
 • Att åtagandet gentemot SSCOs Klubbmästarråd sköts.
 • Anmälningar till KMR-sittningar
 • Att, tillsammans med Klubbmästeriets ledning och medlemmar, tillse LäS medverkan vid Valborgspubrundan och 12-timmarsfesten.
 • Representera Föreningen Lärarstudenterna i samband med andra föreningars sittningar och baler
 • Delta som marskalk eller fanbärare vid akademiska högtider (om så önskas)
 • Delta vid styrelsemöten och i styrelsens löpande arbete

Valberedningen ansvarar för att rekrytera ny styrelse och valberedning till verksamhetsåret 2022. 

I valberedningens uppdrag ingår att 

 • Utlysa styrelseposter och andra ansvarsposter inom föreningen. 
 • Gå igenom ansökningar, hålla intervjuer med de sökande och ta fram förslag på ny styrelse, valberedning och andra ansvarsposter.

Revisorn är ansvarig för att se över föreningens verksamhet, både övergripande samt på detaljnivå. Denne har gedigen erfarenhet kring hur föreningar drivs och bör haft insikt i också Föreningen Lärarstudenternas verksamhet tidigare. Revisorn svarar till årsmötet, och är alltså inte underställd styrelsen.

I arbetsuppgifterna för revisorn ingår bland annat:

 • Kontroll av bokföring
 • Kontroll av beslutsmässighet
 • Stadgetolkning